میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

پیام

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان ( ‫‪10012162000‬‬ )

ردیف عنوان شناسه دانلود شناسنامه اطلاع رسانی نظرسنجی
1 نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان 14012162109 PDF icon 14012162109.pdf فایل 14012162109.docx
2 ابلاغ دستورالعمل های عمرانی‫‪،‬‬ خدماتی‫‪،‬‬ اعتباری‫‪،‬‬ مالی ‫‪ و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان 10012162108 PDF icon 10012162108.pdf فایل 10012162108.docx
3 تایید بودجه شهرداری ها 10032162105 PDF icon 10032162105.pdf فایل 10032162105.docx
4 تایید مدارک مورد نیاز ارتقا درجه شهرداری ها 10012162107 PDF icon 10012162107.pdf فایل 10012162107.docx
5 تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ) 10012162106 PDF icon 10012162106.pdf فایل 10012162106.docx
6 تامین تجهیزات و ماشین آات شهرداری ها 10032162104 PDF icon 10032162104.pdf فایل 10032162104.docx
7 تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها در استان 10012162103 PDF icon 10012162103.pdf فایل 10012162103.docx
8 تایید حکم حسابرسی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر 10012162102 PDF icon 10012162102.pdf فایل 10012162102.docx
9 تایید عوارض محیل مصوب شوراهای کشور 15022162101 PDF icon 15022162101.pdf فایل 15022162101.docx
10 تایید اولیه اصللاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور 10012162100 PDF icon 10012162100.pdf فایل 10012162100.docx